Režim dne

Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.

 1. Nástup dětí: - dle potřeb rodičů, pozdější příchody (po 8,00h) předem hlásit, rodiče jsou povinni dovést dítě) do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. 

 2. Spontánní hry: - od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí. 

 3. Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem): - probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.

 4. Pohybové aktivity: - denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační ) a pohybové hry - průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti - denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku.

 5. Pobyt venku: - minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) - dopoledne 9:45 - 11:45 hodin, odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10°C, při silném větru, dešti a při inverzích. Co nejvíce je využívána školní zahrada, občas vycházky. Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou. 

 6. Hygiena, odpočinek, spánek: - doba trvání odpočinku po obědě vychází z potřeby každého dítěte - přibližně 30min až 2 hodiny. Při čtení pohádky odpočívají všechny děti na lehátkách. Později mají možnost vstávat a učitelky jim nabízí náhradní aktivity (zájmové kroužky, klidné hry).

 7. Stravování: - vlastní strava připravená ve školní kuchyni - přesnídávky se podávají cca v době od 8:00 do 9:00 hodin, svačiny od 14:30 do 15:00 hodin - kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, starší děti si samy prostírají a samy se obsluhují
  - vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené, mladším pomáhají starší děti nebo učitelka - obědy se vydávají od 11:45 do 12:15 hodin, polévky nalévají z připravených mís učitelky, hlavní jídlo na talíře připravuje kuchařka, dítě má právo si žádat o množství. Při obědě používají dle možností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí. Všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka.

 8. Pitný režim: - děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v konvici, ze které si mohou samy nalévat. Nápoje se obměňují - čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, voda, minerálky.

 
rezim dne.jpg

Kalendář akcí

Kromě pravidelných návštěv divadelních a hudebních souborů v MŠ a výjezdů do divadel oslavujeme s dětmi Vánoce, Velikonoce, Den Dětí, pravidelně pořádáme Mikulášskou nadílku, Karneval, různé ekoprogramy, podzimní Zamykání a jarní Odemykání zahrady, výlety, slavnostní rozloučení s předškoláky, podzimní setkání s prvňáčky a jiné akce.

V druhém pololetí školního roku probíhá plavecký výcvik. Zúčastňujeme se Sportovních her Prahy 9 a přehlídky Předškoláček. Pravidelně chodíme do Městské knihovny. Navštěvujeme některá Gerocentra s kulturním vystoupením a dárečky. 

kalendar akci.JPG
Papírová lodička

Školní rok 2022 / 2023

Projekty

 1. EKOPROGRAMY S AMPI
  V naší mateřské škole probíhá ekologická výchova. Především spolupracujeme s asociací AMPI - http://asociaceampi.cz/ekovychova/vyukove-programy-pro-materske-skoly
  Pravidelně nás navštěvují lektoři s rozmanitě zaměřenými ekoprogramy, které pořádají jak ve třídách, tak na zahradě. 

   

 2.  NEMOCNICE PRO MEDVÍDKY
  Smyslem tohoto projektu vedeného studenty medicíny je formou hry dětem z mateřských škol přiblížit lékařské činnosti, nástroje a prostředí s cílem zahnat všeobecně rozšířený strach z bílých plášťů.  Děti si s sebou do školky přinesou svého oblíbeného medvídka (nebo jakéhokoliv jiného plyšáka), kterému vymyslely nějakou nemoc. Tím se dostávají do role rodiče nebo kamaráda nemocného medvídka a mohou tak beze strachu přihlížet základním vyšetřením, která jsou na medvídkovi (pacientovi) prováděna mediky (lékaři), a také pomáhat při vyšetřeních jako asistenti či zdravotní sestřičky. Spolu s tím také přijímají určitou zodpovědnost, čímž si uvědomí důležitost a nutnost návštěvy lékaře nebo nemocnice, a že cílem lékaře není ubližovat, ale pomáhat.
  Více: https://ifmsa.cz/projekty-ifmsa/

   

 3.  KLOK.TEX 
  Projekt KLOK.TEX je charitativní projekt zaměřený na poskytování finanční a materiální pomoci dětem z Fondu ohrožených dětí Klokánek (FOD), a to sběrem nepotřebného textilu, obuvi a hraček prostřednictvím kontejnerů označenými logy, barvami a názvem projektu, který vznikl na základě partnerství mezi rodinnou společností KOUTECKÝ s.r.o. a FOD.
  Více: http://www.kloktex.cz

   

 4.  ZDRAVÉ ŠTÍSTKO  
  Na základě spolupráce s fyzioterapeutkou věnujeme pozornost správnému
  držení těla u dětí. Pravidelným cvičením na speciálních pomůckách
  předcházíme vadnému držení těla, zakládáme u dětí zdravé pohybové
  návyky  a podporujeme  radost  z pohybu.
  Více: https://www.zdravestistko.cz/

   

 5.  CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
  Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Pravidelně dětem předčítáme,
  obměňujeme  třídní knihovničky a různými způsoby podporujeme v dětech pozitivní vztah ke knihám.
  Více: www.celeceskoctedetem.cz/o-nas/poslani

   

 6.  MEZI NÁMI – POVÍDEJ 
  V programu POVÍDEJ dochází konkrétní skupiny dětí ze škol, 
  školek za babičkami, dědečky do blízkého seniorského zařízení. Snahou je, aby seniorské zařízení navštěvovaly stejné děti. Účelem
  je navázání 
  užších vazeb a snazší možnosti  vzniku případných nových přátelství. Náplní těchto setkání jsou aktivity výtvarné, hudební či pohybové nebo čtení, vyprávění, oslavy různých svátků.
  Naše mateřská škola navštěvuje seniorské zařízení Slunné stáří.

  Více: https://www.mezi-nami.cz/program-povidej

   

 7.  CANISTERAPIE
  Projekt, který radnice Prahy 9  podporuje v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, zapadá do činností se zaměřením na sociální rehabilitaci, sebevzdělávání a pomáhá při zkvalitňování pedagogického procesu. Jde o canisterapii zážitkovou- canisterapeutické hry se psy. Terapie zklidňuje, dává průchod emocím, aktivuje myšlení, paměť, komunikaci, motoriku. Ve školách v Praze 9 se tato terapie postupně rozšiřuje díky asistentce pedagoga ze ZŠ Novoborská.
  Více: Netradiční pomůcku, živé psy, využívají děti ve školách Prahy 9 | Městská část Praha 9

1a. loga dole (1).jpg
nemocnice pro medvidky.png
cele cesko cte detem.jpg
zdrave štístko.png
kloktex.png
povidej.png

certifikát 1

certifikát 2

 
 
 

Nadstandardní aktivity

Pravidelně se věnujeme prevenci vadného držení těla, využíváme tělocvičné a rehabilitační pomůcky, např.bObles, overbally, fitness stroje. V rámci jazykové přípravy na školu pracujeme podle Elkoninovy metody rozvoje jazykových schopností. (http://www.elkonin.cz/uvod/strucna-charakteristika-metody) Škola se věnuje nadaným dětem, spolupracuje s organizací Dětská mensa (deti.mensa.cz). Každoročně provádíme s předškoláky diagnostiku připravenosti na základní školu podle knihy B.Sindelarové Předcházíme poruchám učení, ve spolupráci s rodinou poté probíhá procvičování nejslabších oblastí.

nadstand.aktivity1.jpg

ČEŠTINA S KATKOU 

- kurz jazykové podpory určený předškolním dětem cizinců, s cílem zajištění plynulého přechodu do základní školy. Koná se dvakrát týdně 30 min. 

vede: Katka

ZPÍVÁNKY S POHYBEM
- nadstandardní aktivita každoročně zaměřená na určité téma, využívá spontánních pohybových reakcí dětí na hudbu, kombinují se různé druhy pohybu na místě i v prostoru, pohyb je spojován se všemi hud. činnostmi dětí
vede: Renda

HRAJEME SI S HLÍNOU
- děti se seznamují s keramickými materiály, získávají a upevňují si manuální zručnost a rozvíjí fantazii a estetické cítění
vede: Irča

CHYTRÉ HLAVIČKY 
- kroužek ve spolupráci s Dětskou mensou (více na: deti.mensa.cz).  Obsahem je rozvoj logického a abstraktního myšlení dětí
vede: Broskev

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA / ROBOTIKA V DDM

- 2x měsíčně zábavné devadesátiminutové  lekce v plně vybavené dílně DDM, na kterých děti proniknou do světa polytechniky. Vyzkouší si práci se dřevem a vlastní výrobky si odnesou domů. 
 

- V robotice na děti čeká jednou za dva týdny 90 minut plných her na spolupráci, komunikaci a logické myšlení. Také se budou věnovat základům „programování“ jednoduchých robotů. Vše pod pedagogickým vedením.

nadstand.aktivity4

nadstand.aktivity4

nadstand.aktivity1

nadstand.aktivity1

nadstand.aktivity2

nadstand.aktivity2

nadstand.aktivity3

nadstand.aktivity3

nadstand.aktivity

nadstand.aktivity

 

Jídelníček

3_5.png

Jídelníček
ke stažení

1) Obiloviny obsahující lepek–nejedná se o celiakii, výrobky z nich 2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život 3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život 4) Ryby a výrobky z nich 5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich- patří mezi potraviny ohrožující život 6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich 7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život 8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů 9) Celer a výrobky z něj 10) Hořčice a výrobky z ní 11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich 12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj 14) Měkkýši a výrobky z nich