top of page

Režim dne

Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.

 1. Nástup dětí: - dle potřeb rodičů, pozdější příchody (po 8,00h) předem hlásit, rodiče jsou povinni dovést dítě) do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. 

 2. Spontánní hry: - od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí. 

 3. Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem): - probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.

 4. Pohybové aktivity: - denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační ) a pohybové hry - průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti - denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku.

 5. Pobyt venku: - minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) - dopoledne 9:45 - 11:45 hodin, odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10°C, při silném větru, dešti a při inverzích. Co nejvíce je využívána školní zahrada, občas vycházky. Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou. 

 6. Hygiena, odpočinek, spánek: - doba trvání odpočinku po obědě vychází z potřeby každého dítěte - přibližně 30min až 2 hodiny. Při čtení pohádky odpočívají všechny děti na lehátkách. Později mají možnost vstávat a učitelky jim nabízí náhradní aktivity (zájmové kroužky, klidné hry).

 7. Stravování: - vlastní strava připravená ve školní kuchyni - přesnídávky se podávají cca v době od 8:00 do 9:00 hodin, svačiny od 14:30 do 15:00 hodin - kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, starší děti si samy prostírají a samy se obsluhují
  - vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené, mladším pomáhají starší děti nebo učitelka - obědy se vydávají od 11:45 do 12:15 hodin, polévky nalévají z připravených mís učitelky, hlavní jídlo na talíře připravuje kuchařka, dítě má právo si žádat o množství. Při obědě používají dle možností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí. Všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka.

 8. Pitný režim: - děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v konvici, ze které si mohou samy nalévat. Nápoje se obměňují - čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, voda, minerálky.

rezim dne.jpg

Kalendář akcí

Kromě pravidelných návštěv divadelních a hudebních souborů v MŠ a výjezdů do divadel oslavujeme s dětmi Vánoce, Velikonoce, Den Dětí, pravidelně pořádáme Mikulášskou nadílku, Karneval, různé ekoprogramy, podzimní Zamykání a jarní Odemykání zahrady, slavnostní rozloučení s předškoláky, podzimní setkání s prvňáčky a jiné akce. Jezdíme na výlety, zúčastňujeme se Sportovních her Prahy. Pravidelně chodíme do Městské knihovny. Navštěvujeme některá Gerocentra s kulturním vystoupením a dárečky.

kalendar akci.JPG
Papírová lodička

Školní rok 2023 / 2024

Projekty

Projekty

 1. EKOPROGRAMY S AMPI
  V naší mateřské škole probíhá ekologická výchova. Především spolupracujeme s asociací AMPI - http://asociaceampi.cz/ekovychova/vyukove-programy-pro-materske-skoly
  Pravidelně nás navštěvují lektoři s rozmanitě zaměřenými ekoprogramy, které pořádají jak ve třídách, tak na zahradě. 

   

 2.  KLOK.TEX 
  Projekt KLOK.TEX je charitativní projekt zaměřený na poskytování finanční a materiální pomoci dětem z Fondu ohrožených dětí Klokánek (FOD), a to sběrem nepotřebného textilu, obuvi a hraček prostřednictvím kontejnerů označenými logy, barvami a názvem projektu, který vznikl na základě partnerství mezi rodinnou společností KOUTECKÝ s.r.o. a FOD.
  Více: http://www.kloktex.cz

   

 3.  ZDRAVÉ ŠTÍSTKO  
  Na základě spolupráce s fyzioterapeutkou věnujeme pozornost správnému držení těla u dětí. Pravidelným cvičením na speciálních pomůckách předcházíme vadnému držení těla, zakládáme u dětí zdravé pohybové návyky  a podporujeme  radost  z pohybu.
  Více: https://www.zdravestistko.cz/   

 4.  CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
  Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Pravidelně dětem předčítáme,
  obměňujeme  třídní knihovničky a různými způsoby podporujeme v dětech pozitivní vztah ke knihám.
  Více: www.celeceskoctedetem.cz/o-nas/poslani


   

 5.  CANISTERAPIE
  Projekt, který radnice Prahy 9  podporuje v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, zapadá do činností se zaměřením na sociální rehabilitaci, sebevzdělávání a pomáhá při zkvalitňování pedagogického procesu. Jde o canisterapii zážitkovou- canisterapeutické hry se psy. Terapie zklidňuje, dává průchod emocím, aktivuje myšlení, paměť, komunikaci, motoriku. Ve školách v Praze 9 se tato terapie postupně rozšiřuje díky asistentce pedagoga ze ZŠ Novoborská.
  Více: Netradiční pomůcku, živé psy, využívají děti ve školách Prahy 9 | Městská část Praha 9

celé česko čte dětem

V Praze 9 nejen rodiče čtou dětem

cele cesko cte detem.jpg
zdrave štístko.png
kloktex.png

certifikát 1

certifikát 2

certifikát 3

certifikát 4

1a. loga dole (1).jpg
Nadstandardní aktivity

Nadstandardní aktivity

Pravidelně se věnujeme prevenci vadného držení těla, využíváme tělocvičné a rehabilitační pomůcky, např.bObles, overbally, fitness stroje. V rámci jazykové přípravy na školu pracujeme podle Elkoninovy metody rozvoje jazykových schopností. (http://www.elkonin.cz/uvod/strucna-charakteristika-metody) Škola se věnuje nadaným dětem, spolupracuje s organizací Dětská mensa (deti.mensa.cz). Každoročně provádíme s předškoláky diagnostiku připravenosti na základní školu podle knihy B.Sindelarové Předcházíme poruchám učení, ve spolupráci s rodinou poté probíhá procvičování nejslabších oblastí.

nadstand.aktivity1.jpg

ČEŠTINA S KATKOU 

- kurz jazykové podpory určený předškolním dětem cizinců, s cílem zajištění plynulého přechodu do základní školy. Koná se dvakrát týdně 30 min. 

vede: Katka

HUDEBNÍ HRÁTKY
- Rytmická cvičení, pohybová kreativita, práce s hlasem a písněmi, 
využití tradičních i netradičních hudebních nástrojů

Vede: Sabina

HRAJEME SI S HLÍNOU
- děti se seznamují s keramickými materiály, získávají a upevňují si manuální zručnost 
a rozvíjí fantazii a estetické cítění
vede: Irča

CHYTRÉ HLAVIČKY 
- kroužek ve spolupráci s Dětskou mensou (více na: deti.mensa.cz).  Obsahem je rozvoj logického a abstraktního myšlení dětí
vede: Broskev

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA / ROBOTIKA V DDM

- 2x měsíčně zábavné devadesátiminutové  lekce v plně vybavené dílně DDM, na kterých děti proniknou do světa polytechniky. Vyzkouší si práci se dřevem a vlastní výrobky si odnesou domů. 
 

- V robotice na děti čeká jednou za dva týdny 90 minut plných her na spolupráci, komunikaci a logické myšlení. Také se budou věnovat základům „programování“ jednoduchých robotů. Vše pod pedagogickým vedením.

nadstand.aktivity4

nadstand.aktivity4

nadstand.aktivity1

nadstand.aktivity1

nadstand.aktivity2

nadstand.aktivity2

nadstand.aktivity3

nadstand.aktivity3

nadstand.aktivity

nadstand.aktivity

Jídelníček

35.png

Jídelníček
ke stažení

1) Obiloviny obsahující lepek–nejedná se o celiakii, výrobky z nich 2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život 3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život 4) Ryby a výrobky z nich 5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich- patří mezi potraviny ohrožující život 6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich 7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život 8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů 9) Celer a výrobky z něj 10) Hořčice a výrobky z ní 11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich 12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj 14) Měkkýši a výrobky z nich

bottom of page