top of page

O nás

Vítejte v naší mateřské škole, kde je poskytován dětem prostor k maximálnímu všestrannému růstu a kde panuje klidná a přátelská atmosféra. Vztahy mezi dětmi jsou vytvářeny na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie a spolupráce. Děti jsou vedeny k maximální samostatnosti, je podporována jejich pracovitost a osobnostní rozvoj. Naší prioritou je zdravý životní styl, zaměřujeme se na ekologii a prevenci. O děti se starají kvalifikované učitelky, které průběžně zvyšují svou odbornost.

O školce

Mateřská škola byla otevřena v roce 1971. Najdete ji na sídlišti Prosek v Novoborské ulici, v dostupnosti MHD, ale stranou hlavní komunikace. Má čtyři pavilony, ve třech z nich jsou třídy pro děti, čtvrtý je hospodářský. Škola je obklopena zahradou se vzrostlými stromy, která je vybavena moderními herními prvky. V mateřské škole je šest věkově smíšených tříd, v každé je zapsáno 26 dětí. Třídy jsou prostorné, slunné s dostatečným množstvím nejrůznějších hraček a pomůcek. Sociální zařízení odpovídá věku dětí i současným hygienickým požadavkům.

Mateřská škola je od roku 1996 zapojena do sítě škol podporujících zdraví a podle Kurikula podpory zdraví má zpracovaný školní vzdělávací program. Projekt Škola podporující zdraví je garantován Státním zdravotním ústavem. Školní jídelna je držitelem certifikátu „Zdravá školní jídelna“,
více: www.zdravaskolnijidelna.cz/o-projektu. Jídelníček je vytvářen podle nejnovějších trendů ve zdravé výživě.

ico_certifikat.png
OSV_SPZ.png

Kromě běžných vzdělávacích činností se pravidelně věnujeme:

 • organizováním ekologických programů

 • rozvíjení komunikace prostřednictvím každodenních komunitních kruhů

 • vytváření pozitivního vztahu ke zdravé výživě

 • rozvoji fyzické zdatnosti a  prevenci vadného držení těla, využíváme tělocvičné a rehabilitační pomůcky, např.bObles, overbally, fitness stroje a další

 • Elkoninově metodě rozvoje jazykových schopností (http://www.elkonin.cz/uvod/strucna-charakteristika-metody) 

 • diagnostice připravenosti na základní školu podle knihy B.Sindelarové „Předcházíme poruchám učení“, ve spolupráci s rodinou poté probíhá procvičování nejslabších oblastí.

 • nadaným dětem, spolupracujeme s organizací Dětská mensa (deti.mensa.cz)

 

Provoz školy je od 6:30hod do 17:00 hodin. Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 1000 Kč měsíčně. Vzdělávání v MŠ se poskytuje bezúplatně od začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 let.
Poplatek za celodenní stravu činí 46 Kč denně, pro děti s odloženou školní docházkou 49 Kč. Obě platby je nutné uhradit do 10. dne v měsíci.

Příspěvek na kulturní a jiné akce je 800,-Kč na každé pololetí.

 

Mateřská škola umožňuje praxi studentům VOŠ pedagogické a sociální a jiných pedagogických škol a

spolupracuje s těmito subjekty: 
Státní zdravotní ústav 
Asociace AMPI
Centrum Koniklec
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9
Městská knihovna
Gerocentrum Slunné stáří
Dětská mensa 
Klinika komplexní rehabilitace MONADA 
Nestátní zdravotnické zařízení Prima Vizus 

Dům dětí a mládeže Praha 9

1a. loga dole (1).jpg
1a. loga dole (3).jpg
1a. loga dole (4).jpg
1a. loga dole (2).png
logo ddm.jpg
mensa.png

Škola podporující zdraví 

škola podporujici zdravi.jpg
 •  Mateřská škola podporující zdraví je škola plná svobodných a zodpovědných dětí

 • Užívá netradičních forem práce, převážně skupinové a individuální, zohledňuje smíšené věkové složení dětí, které významně přispívá k sociálnímu zrání dětí. Pobyt dětí ve smíšeném oddělení přináší výrazné výsledky, děti jsou k sobě ohleduplnější, umí si vzájemně naslouchat, nevyskytují se projevy agresivity. Děti jsou komunikativní, jak k sobě, tak k dospělým a jejich chování se projevuje pozitivním laděním. Kvalitní výsledky děti dosahují ve vyjadřovacích schopnostech, umí se vyjádřit a zdůvodnit svůj postoj a rozhodnutí. 

 • Učitelky zde prokazují mimořádné schopnosti v oblasti empatie a uspokojování citových potřeb dětí. Při svém  výchovném působení vycházejí především z prožitků dětí, usilují o jejich aktivaci a samostatnost. V denních komunitních kruzích rozvíjejí komunikativní i sociální dovednosti a učí děti akceptovat druhé.

Proto, aby škola dosahovala výsledků se řídí těmito zásadami:

 1. Pečuje o podmínky pro pohodu a zdraví (uspokojuje individuální a vývojové potřeby dětí)

 2. Vytváří podmínky pro spontánní hru

 3. Poskytuje stravování podle pravidel zdravé výživy, pěstuje prospěšné stravovací návyky ve spolupráci s rodinou

 4. Posiluje a podporuje sebedůvěru dítěte i dospělých v MŠ

 5. Vytváří vztahy vzájemné důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi lidmi v mateřské škole i kolem ní

 6. Stanoví a dodržuje taková pravidla společně s dětmi pro uspořádání života a dne v MŠ (pokud děti tvoří pravidla společně, snáze je dodržují)

 7. Nabízí dětem pohodu věcného prostředí - kvalitní, vstřícné, podnětné, estetické a hygienické

 8. Učí děti vlastním prožitkem - volí způsoby výchovy ke zdraví takové, které jsou pro děti přirozené (děti situaci prožívají a tím se nejlépe učí)

 9. Úzce spolupracuje s rodinou, respektuje zvyklosti a přání rodiny

 10. Dbá o vytvoření pohody pro všechny zaměstnance

 11. Spoléhá na odpovědnost, odborné kompetence a zdraví způsob života a chování učitelky

 12. Spolupracuje s místními partnery, kteří jsou zainteresováni na programech podpory zdraví

Třídy

01Jezci.JPG

JEŽCI

Halová Zuzana
Konvalinková Veronika

telefon: 286 890 285
email: jezcims@seznam.cz

provoz: 6:30 – 17:00 hod

02slunicka.JPG

SLUNÍČKA

Králová Renáta

Vilimovská Jitka - (ředitelka školy)

Ehespannerová Petra

telefon: 222 524 753

email: 2slunicka.ms@seznam.cz

provoz: 7:00 – 16:00 hod

03sovicky.JPG

SOVIČKY

Mgr. Rodová Jana

Mgr. Pokorná Markéta

telefon: 286 890 291

email: sovickyzeskolky@gmail.com

provoz: 7:30 – 17:00 hod

04jesterky.JPG

JEŠTĚRKY

Hrdá Irena 

Podrazilová Sabina, DiS

telefon: 286 580 489
email: jesterkyjesterky@gmail.com

provoz: 7:00 – 17:00 hod

05Berusky.JPG

BERUŠKY

Čunková Kateřina - (zástupkyně ředitelky)

Bc. Boháčková Petra Broskev

 

telefon: 286 580 523

email: beruskynovoborska@seznam.cz

provoz: 7:00 – 17:00 hod

06veverky.JPG

VEVERKY

Jelínková Lenka

Valentová Irena

telefon: 242 483 844

email: msnovoborskaveverky@seznam.cz

provoz: 7:30 – 16:30 hod

Dokumenty

Žádosti a příslušné doklady je možné odevzdávat každou středu odpoledne
ve třídě Berušek.
Usnesení Rady HMP č. 2386
ze dne 5. 9. 2022
Směrnice
ke stažení
Žádost
ke stažení
Kurikulum MŠPZ
ke stažení
Školní řád
ke stažení
Certifikát
Zdravá školní jídelna
ke stažení
Provozní řád školní jídelny
ke stažení
Osvědčení - Škola podporující zdraví 
ke stažení
Žádost o uvolnění
ke stažení
Směrnice pro poskytování informací
ke stažení

Povinně zveřejňované dokumenty

Oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů
ke stažení
Ochrana osobních údajů
GDPR
ke stažení
Schválený rozpočet MŠ
ke stažení
Povinně zveřejňované informace
ke stažení

Zápis

Zápis do mateřské školy na školní rok 2024/2025 proběhl v květnu 2024 a byl ukončen.

zápis1.jpg

Knihovna pro rodiče

Seznam literatury pro rodiče (možnost zapůjčení v ředitelně)

 1. M. Havlínová, E. Vencálková - Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole
  Modelový program mateřských škol podporujících zdraví

 2. Kol. autorů - Respektovat a být respektován
  Kniha pojednává o vztahu dospělého a dítěte, o partnerském přístupu, který je založen na rovnocennosti a respektování důstojnosti

 3. R. Niesel, W. Griebel - Poprvé v mateřské škole
  Základní informace a rady pro vstup vašeho dítěte do mateřské školy

 4. J. Budíková, P. Krušinová, P. Kuncová - Je vaše dítě připraveno do první třídy?
  Kniha je určena pro rodiče předškoláků.

 5. H. Žáčková, D. Jucovičová - Děti s odkladem školní docházky a jejich
  úspěšný start ve škole

  Kniha je určena pro rodiče, kteří uvažují o odkladu školní docházky u svého dítěte.

 6. Z. Matějček - Co, kdy a jak ve výchově dětí
  Kniha je určena rodičům, kteří přemýšlejí o výchově a jejích možnostech a úskalích.

 7. J. Bednářová, V. Šmardová - Diagnostika dítěte předškolního věku
  Moderní metodika pro rodiče a učitele

 8. J. Bednářová, V. Šmardová - Rozvoj grafomotoriky - Jak rozvíjet kreslení a psaní
  Moderní metodika pro rodiče a učitele

 9. Jan Svoboda - Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku
  Cílem knihy je představit problematiku současných dětí a změny, které se dotýkají výchovy a celkové orientace rodiny

 10. Z. Matějček  - Po dobrém, nebo po zlém?
  Kniha o významu odměn a trestů ve výchově dětí

 11. Z. Matějček – Co děti nejvíc potřebují
  Kniha pro rodiče o potřebě jistoty ve vztazích k lidem z nejbližšího okolí

 12. Jan-Uwe Rogge – Děti potřebují hranice
  Kniha o tom, že hranice dávají dětem pocit bezpečí a jistoty

College Library

Na co se ptáte

 • Může si nosit dítě do mateřské školy svoji oblíbenou hračku?
  Ano, může. Nedávejte dětem drahé hračky a hračky s ostrými hroty a hranami.

 • Do kolika hodin musím přivést dítě do mateřské školy?
  Rodiče přivádějí děti do mateřské školy podle potřeby. Děti by měly  přijít do 9,00 hodin., protože je do té doby podávána přesnídávka. Po předchozí domluvě je možné přivést děti i později.

 • Jak připravujete předškolní děti na vstup do základní školy?
  Děti jsou plánovaně hravou formou připravovány po celý školní rok. Pro individuální přípravu předškoláků využíváme především dobu, kdy mladší děti odpočívají.

 • Musí dítě po obědě odpočívat?
  Odpolední odpočinek je pro předškolní dítě nezbytný. Děti nejsou nuceny ke spánku a po alespoň půlhodinovém odpočinku podle potřeby bez rozdílu věku vstávají a jsou zaměstnávány klidnými činnostmi.

 • Co má mít dítě s sebou do mateřské školy?
  Celé náhradní oblečení, bačkorky, pyžamo, sáček na ramínko na oblečení, oblečení do třídy a na pobyt venku (doporučujeme „ušpinitelné“-např. starší). Všechno oblečení a obutí musí být podepsané.

 • Kdy si mohu vyzvednout dítě po obědě a kdy po odpoledním odpočinku?
  Po obědě si dítě můžete vyzvednout po 12té hodině, nejdéle však do 13,00 hodin. Po odpoledním odpočinku nejlépe až po svačině, která je podávána ve 14,30 hodin. V naléhavém případě si můžete dítě vyzvednout po předchozí domluvě podle potřeby. 

 • Jsou děti nuceny do jídla?
  Děti do jídla nejsou nuceny. Jestliže některé jídlo neznají, snažíme se, aby si postupným ochutnáváním na jídlo zvykaly. Jestliže děti nepijí mléčné nápoje, je jim k dispozici náhradní nápoj.

 • Může jít do školky dítě s rýmou?
  Děti by měly chodit do školky pouze, když jsou zdravé. Nemocné dítě od vás učitelka nepřevezme.

 • Kdo může dítě vyzvednout ze školky?
  Všechny osoby uvedené v evidenčním listě. Nezletilí sourozenci mohou vyzvednout dítě pouze na základě písemné dohody (formulář je k dispozici na třídě) a ostatní osoby na základě vašeho písemného oznámení předem.

 • Moje dítě ráno pláče. Mám počkat, až se uklidní nebo raději rychle odejít?
  Vaše dítě znáte nejlépe vy sama. Nicméně prodlužování doby loučení nemá většinou kladný účinek.

 • Co mám dělat, když se opozdím a nestihnu přijet do 17.hodin?  
  V tomto zcela výjimečném případě se od vás očekává, že nás budete co nejdříve kontaktovat a situaci zajistíte. 

Galerie

Školní rok 2023/2024

Září

leden

říjen

únor

prosinec

březen

duben

Ježci
slunicka

Fotografie  tříd

Ježci

Sluníčka

Sovičky

sovicky

Ještěrky

jesterky

Berušky

berusky

Veverky

veverky

Zahrada

zahrada (8)
zahrada (6)
zahrada (7)
zahrada (4)
zahrada (5)
zahrada (9)
zahrada (2)
zahrada (1)
zahrada (3)
bottom of page